…pochówku zmarłego

Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna 
(por. 2 Mch 12,43-45)

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, 
2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią i wiatyku (ostatnia Komunia święta), jeżeli zgon nastąpił poza parafią np.: w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala). 
3. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał.

W kancelarii parafialnej zakład pogrzebowy otrzymuje:

1. Potwierdzenie ustalenia daty i godziny pogrzebu (po przedstawieniu kopi aktu zgonu z USC, zaświadczenia o sakramencie chorych i informacji na jakim cmentarzu jest pogrzeb).
2. Termin Mszy świętej w 30 dzień od pogrzebu.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy świętej (z przyjęciem Komunii świętej)
Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy świętej za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.